تثبیت کننده PH کندانس برگشتی Porsa 635

تثبیت کننده PH کندانس برگشتی Porsa 635 آمین ترکیبی است بر پایه آمین‌ های آلی (خنثی کننده) که به طور عمده برای مقابله با خوردگی در مسیر آب کندانس با…

تثبیت کننده PH کندانس برگشتی Porsa 630

تثبیت کننده PH کندانس برگشتی Porsa 630 ترکیبی است بر پایه آمین‌ های آلی (فیلم ساز) که به واسطه واکنش با سطح فلز یک لایه غیر قابل نفوذ را بر…

اکسیژن زدا Porsa 625

اکسیژن زدا Porsa 625 ترکیبی است بر پایه سولفیت کاتالیز شده و برخی ترکیبات معدنی دیگر که با اکسیژن محلول در آب دیگ‌های بخار و دیگر سیستم‌های حرارتی طی یک…

اکسیژن زدا Porsa 620

اکسیژن زدا Porsa 620 این ترکیب یک ماده‌ی مؤثر برای جلوگیری از خوردگی ناشی از اکسیژن محلول در آب دیگ‌های بخار و یا سایر سیستم‌های حرارتی می‌باشد. این ترکیب بر…

اکسیژن زدا DEHA دیگ بخار Porsa 615

اکسیژن زدا DEHA دیگ بخار Porsa 615 جاذب اکسیژن تبخیر شونده ای بر پایه دی اتیل هیدروکسی امین کاتالیز شده می باشد. این محصول مخصوصا برای حذف موثر اکسیژن از…

اکسیژن زدا Porsa 610

اکسیژن زدا Porsa 610 این ترکیب یک ماده‌ی مؤثر برای جلوگیری از خوردگی ناشی از اکسیژن محلول در آب دیگ‌های بخار و یا سایر سیستم‌های حرارتی می‌باشد. این ترکیب بر…

شستشو دهنده بویلر Porsa 604

شستشو دهنده بویلر Porsa 604 آب دارای ترکیبات مختلف معدنی و آلی بوده که برخی از این ترکیبات به مانند کربنات‌ها، بی‌کربنات‌ها، فسفات‌ها، سولفات‌ها و... عامل اصلی تشکیل رسوب می‌باشند.…

ضد رسوب و ضد خوردگی دیگ بخار Porsa 603

ضد رسوب و ضد خوردگی دیگ بخار Porsa 603 این محصول برای جلوگیری از تشکیل رسوب و خوردگی در دیگ‌های بخار مورد استفاده قرار می‌گیرد. ضمن ممانعت از تشکیل رسوبات…

ضد رسوب و ضد خوردگی دیگ بخار Porsa 602

ضد رسوب و ضد خوردگی دیگ بخار Porsa 602 این ماده شیمیایی به صورت ترکیبی از کنترل کننده رسوب و مواد خنثی کننده می باشد و برای کنترل سیستم های…

ضد رسوب و ضد خوردگی Porsa 601

ضد رسوب و ضد خوردگی Porsa 601 این محصول برای جلوگیری از تشکیل رسوب و خوردگی در دیگ‌های بخار مورد استفاده قرار می‌گیرد. ضمن ممانعت از تشکیل رسوبات معدنی به‌مانند…

ضد رسوب و ضد خوردگی دیگ بخار Porsa 600

ضد رسوب و ضد خوردگی دیگ بخار Porsa 600 این محصول به عنوان یک عامل قوی برای کنترل خوردگی و رسوب در دیگ‌های بخار با فشار پایین تا متوسط به…

ضد رسوب و ضد خوردگی برج خنک کننده Porsa 504

ضد رسوب و ضد خوردگی برج خنک کننده Porsa 504

ضد رسوب و ضد خوردگی برج خنک کننده Porsa 503

ضد رسوب و ضد خوردگی برج خنک کننده Porsa 503 این ماده شیمیایی یک ترکیب مناسب از چند مواد بازدارنده بر پایه آمین و فسفات میباشد که برای جلوگیری از…

ضد رسوب و ضد خوردگی برج خنک کننده Porsa 502

ضد رسوب و ضد خوردگی برج خنک کننده Porsa 502 این ماده شیمیایی یک ترکیب مناسب از چند مواد بازدارنده بر پایه نیتریت و مولیبدات میباشد که برای جلوگیری از…

ضد رسوب و ضد خوردگی برج خنک کننده Porsa 501

ضد رسوب و ضد خوردگی برج خنک کننده Porsa 501 این ماده شیمیایی یک ترکیب مناسب از چند مواد بازدارنده بر پایه نیتریت و آزول میباشد که برای جلوگیری از…

ضد رسوب و ضد خوردگی برج خنک کننده Porsa 500

ضد رسوب و ضد خوردگی برج خنک کننده Porsa 500 این ماده شیمیایی یک ترکیب مناسب از چند مواد بازدارنده بر پایه نیتریت میباشد که برای جلوگیری از خوردگی سیستم…

سیستم برج خنک کننده مدار بسته

سیستم برج خنک کننده مدار بسته Porsa 500 این ماده شیمیایی یک ترکیب مناسب از چند مواد بازدارنده بر پایه نیتریت میباشد که برای جلوگیری از خوردگی سیستم های خنک…

ضد رسوب , دیسپرسنت Porsa 402

ضد رسوب و دیسپرسنت Porsa 402 این ماده شیمیایی بر پایه پلی مالئیک اسید می باشد و محلول آبی بسیار موثری است که باعث پراکنده شدن فسفات کلسیم، آهن، روی،…

ضد رسوب , دیسپرسنت Porsa 401

ضد رسوب و دیسپرسنت Porsa 401 این ماده شیمیایی بر پایه پلی آکریلیک اسید می باشد و محلول آبی بسیار موثری است که باعث پراکنده شدن فسفات کلسیم، آهن، روی،…

ضد رسوب و دیسپرسنت Porsa 400

ضد رسوب و دیسپرسنت Porsa 400 این ماده شیمیایی بر پایه فسفونات می باشد و محلول آبی بسیار موثری است که باعث پراکنده شدن فسفات کلسیم، آهن، روی، روغن و…

دیسپرسنت

دیسپرسنت Porsa 400 این ماده شیمیایی بر پایه فسفونات می باشد و محلول آبی بسیار موثری است که باعث پراکنده شدن فسفات کلسیم، آهن، روی، روغن و جامدات معلق در…

ضد رسوب و ضد خوردگی برج خنک کننده Porsa 306

ضد رسوب و ضد خوردگی برج خنک کننده Porsa 306 یک بازدارنده خوردگی بسیار قوی برای مهار مس و آلیاژ های مس در مبدل های حرارتی است. علاوه بر این…

ضد رسوب و ضد خوردگی برج خنک کننده Porsa 305

ضد رسوب و ضد خوردگی برج خنک کننده Porsa 305 این ماده شیمیایی برپایه پلی اکریلیک اسید می باشد که باعث بازدارندگی قوی رسوب و خوردگی و همچنین دیسپرسنت کننده…

ضد رسوب و ضد خوردگی برج خنک کننده Porsa 304

ضد رسوب و ضد خوردگی برج خنک کننده Porsa 304 این ماده شیمیایی برپایه زینک فسفونیت و کوپلیمر می باشد که باعث بازدارندگی قوی رسوب و خوردگی و همچنین دیسپرسنت…

ضد رسوب و ضد خوردگی برج خنک کننده Porsa 303

ضد رسوب و ضد خوردگی خنک کننده Porsa 303 این ماده شیمیایی برپایه پلی آکریلیک اسید و آزول می باشد که باعث بازدارندگی قوی رسوب و خوردگی و همچنین دیسپرسنت…

ضد رسوب و ضد خوردگی برج خنک کننده Porsa 302

ضد رسوب و ضد خوردگی برج خنک کننده Porsa 302 این ماده شیمیایی برپایه زینک فسفونیت و کوپلیمر می باشد که باعث بازدارندگی قوی رسوب و خوردگی و همچنین دیسپرسنت…

ضد رسوب و ضد خوردگی برج خنک کننده Porsa 301

ضد رسوب و ضد خوردگی برج خنک کننده Porsa 301 این مواد شیمیایی برپایه پلیمرها و دیسپرسانت هایی است که برای جلوگیری ازخوردگی و رسوب در برج های خنک کننده…

ضد رسوب و ضد خوردگی برج خنک کننده Porsa 300

ضد رسوب و ضد خوردگی برج خنک کننده Porsa 300 این مواد شیمیایی برپایه پلیمرها و دیسپرسانت هایی است که برای جلوگیری ازخوردگی و رسوب در برج های خنک کننده…

بایوساید RO کد Porsa 225

بایوساید RO کد Porsa 225

بایوساید

بایوساید بایوساید ها مواد ضد میکروب 200 - 201 ماده‌اي است بر پایه مشتقات ايزوتيازولين‌ها كه حتي در غلظت‌هاي بسيار پايين از رشد باكتري‌ها، قارچ‌ها و مخمرها جلوگيري مي‌كند. این…

ایزوتیازولین و هیدروکینون Porsa 220

ایزوتیازولین و هیدروکینون Porsa 220

آب ژاول Porsa 215

آب ژاول Porsa 215

سیستم آب شیرین کن RO

سیستم آب شیرین کن RO سیستم اسمز معکوس , RO اسمزمعکوس در واقع یک فرایند غشایی می باشد که در آن از اصل اسمز طبیعی الهام گرفته می شود.اگر یک…

کواتر Porsa 210

کواتر Porsa 210 نوعی سورفکتانت کاتیونی متعلق به گروه بایوسایدهای غیر اکسیدکنند(Non-Oxidative) بر پایه ترکیبات چهارتایی آمونیوم است که حتی در غلظت‌های پایین دارای قدرت میکروب‌کشی مطلوب می‌باشد. این قابلیت…

گلوتار آلدهید Porsa 205

گلوتار آلدهید Porsa 205 ماده‌اي است بر پایه گلوتارآلدئید كه حتي در غلظت‌هاي بسيار پايين از رشد باكتري‌ها (اعم از هوازی و بی هوازی)، قارچ‌ها جلوگيري مي‌كند. این محصول غیراکسیدکننده…

ایزوتیازولین Porsa 201

ایزوتیازولین Porsa 201 ماده‌اي است بر پایه مشتقات ايزوتيازولين‌ ها كه حتي در غلظت‌هاي بسيار پايين از رشد باكتري‌ها، قارچ‌ها و مخمرها جلوگيري مي‌كند. این محصول غیر اکسید کننده (Non-Oxidative)…

ایزوتیازولین Porsa 200

ایزوتیازولین Porsa 200 ماده‌اي است بر پایه مشتقات ايزوتيازولين‌ها كه حتي در غلظت‌هاي بسيار پايين از رشد باكتري‌، قارچ‌ و مخمرها جلوگيري مي‌كند. این محصول غیراکسیدکننده (Non-Oxidative) بوده و يك…

CIP - Detergent Porsa 130

CIP - Detergent Porsa 130 ضد عفونی کننده قوی ممبران این ماده انتی باکتریال و ضد جلبک که باعث از بین رفتن و مرگ کلیه میکرو ارگانیسم های مضر و…

CIP - شستشوی اسیدی ممبران Porsa 125

CIP شستشوی اسیدی ممبران Porsa 125 این ماده با PH پایین برای حذف رسوبات معدنی و غیر آلی مانند هیدرواکسیدها، کربنات های کلسیم و آهن از ممبران های دستگاه اسمز…

CIP - بازی Porsa 121

CIP - بازی Porsa 121

CIP - شست و شوی بازی ممبران Porsa 120

CIP شست و شوی بازی ممبران Porsa 120 این محصول ترکیبی قلیایی است که برای پاک کردن مواد کلوئیدی و آلی و نیز حذف رسوبات ناشی از میکروارگانیسم ها (biofuling)…

سیستم برج خنک کننده مدار باز

سیستم برج خنک کننده مدار باز برج خنک کننده مدارباز Porsa 300 این مواد شیمیایی برپایه پلیمرها و دیسپرسانت هایی است که برای جلوگیری ازخوردگی و رسوب در برج های…

آنتی اسکالانت و ضد رسوب Porsa 103

آنتی اسکالانت و ضد رسوب Porsa 103 دستگاه اسمز معکوس این مواد شیمیایی برای کنترل ذرات رسوب و کاهش گرفتی در سیستم های دارای غشاء بسیار موثر می باشند. استفاده…

آنتی اسکالانت و ضد رسوب Porsa 101

آنتی اسکالانت و ضد رسوب Porsa 101 این ماده بر پایه پلی آمین ها و پلیمرهای ضد رسوب می باشد و برای جلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران اسمزمعکوس (RO)…

آنتی اسکالانت و ضد رسوب Porsa 100

آنتی اسکالانت و ضد رسوب Porsa 100 این ماده برپایه پلیمرهای ضد رسوب و اسید فسفونیک بوده و برای جلوگیری از تشکیل رسوبات غیر آلی به ویژه کربنات کلسیم، سولفات…

سیستم دیگ بخار , بویلر

سیستم دیگ بخار , بویلر ضد رسوب و خوردگی 600 این محصول به عنوان یک عامل قوی برای کنترل خوردگی و رسوب در دیگ‌های بخار با فشار پایین تا متوسط…

مواد شیمیایی

مواد شیمیایی سیستم دیگ بخار Porsa 600 این ماده شیمیایی به صورت ترکیبی از کنترل کننده رسوب و مواد خنثی کننده می باشد و برای کنترل سیستم های دیگ بخار…
 
میکروارگانیسم ها

میکروارگانیسم ها

میکروارگانیسم ها تقریباً می توان گفت تمام صنایعی که با آب سروکار دارند، میکروارگانیسم ها در آن صنایع اثر می گذارند، زیرا تعداد زیادی از فعل و انفعالات شیمیایی بوسیله…

ادامه مطلب...

انواع رسوب برج خنک کننده

انواع رسوب برج خنک کننده

انواع رسوب برج خنک کننده برای جلوگیری از ایجاد رسوب در سیستم باید نخست آنها را شناخت تا بتوان به نحو موثر با آنها مبارزه کرد. رسوب ها، مخلوطی از…

ادامه مطلب...

رسوب برج خنک کننده یا کولینگ تاور

رسوب برج خنک کننده یا کولینگ تاور

رسوب برج خنک کننده یا کولینگ تاور منابع ایجاد رسوب منابع داخلی: یکی از اساسی ترین منابع تولید رسوب کیفیت خود آب است که علاوه بر مواد محلول در آب…

ادامه مطلب...

جلوگیری از خوردگی کولینگ تاور یا برج خنک کننده

جلوگیری از خوردگی کولینگ تاور یا برج خنک کننده

جلوگیری از خوردگی کولینگ تاور یا برج خنک کننده به طور کلی در سیستمی که با آب سر و کار دارد، محافظت فلزات و آلیاژها به طورکامل در برابر خوردگی…

ادامه مطلب...

خوردگی برج خنک کننده یا کولینگ تاور

خوردگی برج خنک کننده یا کولینگ تاور

خوردگی برج خنک کننده یا کولینگ تاور خوردگی در سیستم های سردکننده و انتقال آب مهمترین و عمده ترین مشکل می باشد. عوامل اصلی در خورده شدن فلزات مخصوصاً فلزات…

ادامه مطلب...

 برج خنک کننده طبیعی مدار باز

برج خنک کننده طبیعی مدار باز

برج خنک کننده طبیعی مدار باز نام انگلیسی: Natural cooling tower open circuit - Wet در این برج ها، آب گرم توسط یک شبکه توزیع و پخش، در یک مدار…

ادامه مطلب...

برج خنک کننده طبیعی مدار بسته

برج خنک کننده طبیعی مدار بسته

برج خنک کننده طبیعی مدار بسته نام انگلیسی: Natural Cooling tower with closed Circuit – Dry چنانچه آب گرم در سیستم بسته ای مانند رادیاتور، در معرض برخورد با هوای…

ادامه مطلب...

برج خنک کننده طبیعی مختلط

برج خنک کننده طبیعی مختلط

برج خنک کننده طبیعی مختلط نام انگلیسی: complex natural Cooling tower این نوع برج، اختلاطی از دو نوع سیستم تر و خشک (مدار باز و بسته) است. با امتزاج این…

ادامه مطلب...

برج خنک کننده طبیعی

برج خنک کننده طبیعی

برج خنک کن طبیعی نام انگلیسی: Natural Cooling Tower این نوع برج ها، ساختمان هایی هستند، قائم (با ارتفاع نسبتاً زیاد) به صورت استوانه ای، مخروط ناقص که از پوسته…

ادامه مطلب...

برج خنک کن دمنده

برج خنک کن دمنده

برج خنک کن دمنده نام انگلیسی: Forced Draft Cooling Tower برج خنک کننده دمنده تقریباً شبیه برج خنک کن مکنده است. البته بین این دو برج تفاوت هایی نیز وجود…

ادامه مطلب...

برج خنک کن مکنده

برج خنک کن مکنده

برج خنک کن مکنده نام انگلیسی: Induced Draft Cooling Tower در قسمت بالای آن یک مکنده وجود دارد که با ایجاد نیروی مکش، هوا را از طریق بادگیرها وارد برج…

ادامه مطلب...

برج خنک کن مکانیکی

برج خنک کن مکانیکی

برج خنک کن مکانیکی نام انگلیسی: Mechanical Cooling Tower برج های خنک کن طبیعی برای به جریان انداختن هوا، نیاز به ساختمان بلندی دارند . حال چنانچه در اثر محدودیت…

ادامه مطلب...

ساختار پکینگ برج خنک کن

ساختار پکینگ برج خنک کن

ساختار پکینگ برج خنک کن ساختار پکینگ برج خنک کن بصورت شبکه ای می باشد. آب سرد شده در برج میبایست در مکانی تجمع پیدا کند که از این رو…

ادامه مطلب...

کاربرد های برج خنک کننده

کاربرد های برج خنک کننده

کاربرد های برج خنک کننده یک برج خنک کن چه کاربرد هایی دارد و در کجاها می توان از برج خنک کننده استفاده کرد؟هر جا نیاز به خنک کردن آب…

ادامه مطلب...

تلفن: 44383628، 44262406، 44261964 - 021
فکس:44383623-021

آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان ستارخان، روبروی نیروگاه برق آلستوم پلاک 748، واحد 4

ایمیل: info(a)porsachem(.)com 
 
 

 

 

ADSCELL